ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία «Β. Μεταλληνός Εργαστήρι Μουσικής Εκπαίδευσης ΙΚΕ» (στο εξής «η Εταιρεία») που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα επί της οδού Σολωμού αριθμός 16 και διατηρεί δίκτυο δικαιόχρησης μουσικών σχολών με τον διακριτικό τίτλο “LAB Music Education, μεριμνά ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, για την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την διατήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών και συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ.

Η παρούσα Πολιτική έχει ως στόχο να ενημερώσει όλους τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της Εταιρείας για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων κατά την περιήγησή τους στις ιστοσελίδες www.labmusiceducation.gr και www.music4kids.gr , καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης αυτών. Η Πολιτική έχει συνταχθεί σε μορφή ερωταπαντήσεων προς διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της.

 

 1. Με ποιους τρόπους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους παρακάτω τρόπους:

 

 • Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης δοκιμαστικού μαθήματος

 • Με την χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας

 • Μέσω της χρήσης cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

 1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

 

Συλλέγουμε για εσάς τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 

 • Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας και γονέων/κηδεμόνων

 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο οικίας και κινητό, email, fax)

 • Ημερομηνία γέννησης μαθητή/μαθήτριας

 • Υποβληθέντα στην φόρμα επικοινωνίας σχόλια προς τη μουσική σχολή

 

 

 1. Ποιοι είναι οι σκοποί και οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

 

Τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας προκειμένου:

 

 • Να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον προγραμματισμό ενός δωρεάν δοκιμαστικού μαθήματος,

 • Να διατηρήσουμε την μεταξύ μας επαφή και επικοινωνία λαμβάνοντας τυχόν ερωτήματα ή σχόλια που επιθυμείτε να μας αποστείλετε και

 • Να σας αποστείλουμε νέα και ενημερώσεις για την μουσική σχολή μας, εφόσον το επιθυμείτε.

 

Οι νομικές βάσεις της ανωτέρω επεξεργασίας είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας για την σύναψη σύμβασης και η παροχή της συγκατάθεσή σας για τη λήψη νέων και ενημερώσεων (newsletters).

 

 1. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους τα κοινοποιούμε;

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας, τηρώντας τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Ενδέχεται κατ’εξαίρεση να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες, οι οποίες μας παρέχουν ενδεικτικά υπηρεσίες πληροφορικής και υπηρεσίες φιλοξενίας της ιστοσελίδας, μόνο στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν ως εκτελούσες την επεξεργασία και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές μας και πάντοτε σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

Η εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων σας παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι το δικαίωμα να ενημερωθείτε για όλα τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς καθώς και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 • Το δικαίωμα διόρθωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων σας.

 • Το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

 • Το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο.

 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για τη λήψη νέων και ενημερώσεων.

Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα καθώς κάθε σχετικό ερώτημα σας μπορούν να ασκηθούν και να υποβληθούν μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@labmusiceducation.gr ή μέσω επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210 38 39 400. Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.